Disclaimer

De op deze website opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Appendagefabriek Kolk B.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens die zich op deze website bevinden. Ondanks de nauwkeurigheid waarmee dit wordt gedaan, kan Appendagefabriek Kolk B.V. niet garanderen dat alle getoonde informatie geheel juist, volledig dan wel actueel is.

Door de intrinsieke aard van elektronische communicatie kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website opgenomen informatie.

Appendagefabriek Kolk B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of het verrichten van handelingen naar aanleiding van de op deze website opgenomen informatie, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Appendagefabriek Kolk B.V.

Op al onze offertes, aanbiedingen en daaruit voorvloeiende verbintenissen zijn van toepassing de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010, uitgegeven door de Vereniging FME-CWM, Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer © Vereniging FME-CWM / FME Advocaten
Toepasselijkheid van andere dan de bovengenoemde voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.